Leievilkår

1. Både fører og leietager må være fylt 23 år og ha ha gyldig førerkort. Unntak fra denne bestemmelse kan bare gjøres i henhold til særskilt skriftlig avtale av utleieren. For kjøring utenfor Norge må skriftlig tillatelse fra utleieren foreligge. Tilleggssjåfør skal godkjennes av utleier og påføres leieavtalen. Leiebilen/ leieobjektet skal ikke overlastes eller benyttes til øvelseskjøring, terrengkjøring, trening, konkurranse eller frakt av dyr, gods og annen bruk som avgir lukt, flekker eller andre skader. Det er ikke tillatt å røyke eller ha hund i bilen. Ved røyking eller hund i bilen tilkommer et gebyr på kr. 1500,-.

2. Utleieprisene er basert på tid og kilometer. Depositum må stilles for estimert leie, døgn/km, selvrisikoredusering/dekning, drivstoff, veiavgifter samt andre avgifter og kostnader. Depositumets størrelse fremgår av tabellen nedenfor. Utleier har rett til å benytte depositumet til total leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 3 nedenfor.

3. Bilen er utstyrt med bombrikke. Minimum belastning er Kr 45,- avhengig av lengde på leieforholdet.

4. Leieren er erstatningspliktig for alle skader som oppstår i leietiden selv om skade er forårsaket av andre enn leieren. Ansvaret er imidlertid begrenset til den fastsatte egenandel for hvert enkelt skadetilfelle med mindre leieren/brukeren av kjøretøyet skulle ha utvist grov uaktsomhet. Dersom grov uaktsomhet skulle være utvist og utleierens forsikringsselskap av den grunn skulle unnlate å dekke de oppståtte skader eller skulle kreve regress, har utleieren tilsvarende regresskrav over leieren. Leierens ansvar for betaling av egenandel reduseres i den utstrekning ansvaret blir dekket av andre enn utleierens forsikringsselskap, f.eks. av skadevolderens forsikringsselskap. Leierens ansvar for egenandel reduseres dersom leieren ved leiestart tegner selvrisikoredusering. Pris på dette fremgår av tabellen nedenfor. Leieren kan ikke påberope seg en slik redusering dersom dette ikke er inngått avtale om dette før leieforholdet estarter. Unntatt fra selvrisikoredusering er skader som er oppstått på grunn av skjødesløshet, grov uaktsomhet, tap av nøkler, påfylling av feil type drivstoff og kostnader som følge av tom drivstofftank. Ved tyveri eller skade forårsaket av tyveri gjelder egne satser for egenandel og selvrisikoredusering og fremgår av tabellen nedenfor. Ved alle skader skal leietager levere standard skadeskjema til utleieren.

5. Utleieren er ansvarlig for vedlikehold av bilen. Leieren plikter å sørge for kontroll og etterfylling av olje og kjølevæske minimum hver 1000 kilometer, samt kontroll av lufttrykk i alle hjul. Utgifter til olje og kjølevæske dekkes av utleieren mot dokumentasjon. Drivstoff og spylervæske er ikke inkludert i leieprisen.

6. Leiebilen blir levert med full drivstofftank og skal leveres slik tilbake. Ved utelatt oppfylling av tanken påløper det et engangsgebyr på Kr. 300,- i tillegg til drivstoff. Etterfylling av feil type drivstoff medfører erstatningsansvar.

7. I leietiden og inntil bilen er levert tilbake til utleieren, bærer leieren alt ansvar for bilen og bruken av denne som om han var eier, derunder også parkerings- og trafikkforseelser, bomavgifter m.v. Leiebilen skal av leieren leveres tilbake i den stand som leieren overtok den. Eventuelle skader (bulker, riper etc.) som bilen hadde ved leierens overtagelse av bilen fremgår av daterte biler, tatt ved utlevering som informert og godkjent av leieren.

8. Dersom parkeringsgebyr, fartsbøter, bompenger, inntauingsgebyr og andre pålegg ikke betales umiddelbart blir leier belastet et ekspedisjonsgebyr på Kr 200,- i tillegg til det påløpte krav.

9. Ved motorstopp skal Redningsverket HVEM BENYTTER DU? benyttes. Se informasjonsmappe i bilens hanskerom for veiledning og telefonnummer. Utleier, Auto 100 AS dekker kun kostnadene til bilberging hvis det skyldes feil på bilen som leietaker ikke har forårsaket. Vanlig starthjep som ved f.eks flatt batteri anses ikke som reparasjon. Ved skade benytt vår vakttelefon: 948 39 483. Skademelding må alltid fylles inn og leveres utleier. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi.

10. Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i, bortfaller erstatning til videre transport. Ved lengre turer enn 300 km fra utleierens kontor skal utleieren på forhånd være informert om bestemmelse stedet. Bilen kan være utstyrt med GPS sender.

11. Leieren er innforstått med at bilen er bruktbil og har av den grunn større risiko for driftsstans i forhold til en ny bil. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres.

12. Leietakeren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge sider av denne leieavtalen. Leietakeren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietakeren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle veiavgifter, bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikk- og andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietakeren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietakers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden.

13. Behandling av personopplysninger. Leietakeren og eventuelle andre føreres personopplysninger behandles i henhold til utleierens personvernerklæring som finnes tilgjengelig på utleierens hjemmesider eller som gjøres tilgjengelig på annen måte. Leietakeren plikter å informere eventuelle andre førere om behandling av personopplysninger.

Km inkludert

100 km inkludert i leien pr dag.

3 kr km for overkjørte km.

 

DEPOSITUM

Depositum: 2000 kr
Egenandel ved skade: 15.000 kr
Redusert egenandel (100 pr dag): 2000 kr
Egenandel ved tyveri: 2500 kr
Egenandel med selvrisikoeliminering tyveri (30 pr dag): 0 kr

Auto 100 AS, Ryggeveien 222, 1570 Dilling, Tlf.: 948 39 483 e-post post@mossbilutleie.no
Bankkonto 1503.95.72564 Org.nr.: 916 492 634